Koncepcja dydaktyczna

Przedszkole CET to Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodziców. Podejmujemy wyzwania przyszłości, realizując systematycznie procesy dydaktyczno-wychowawcze wspomagające naturalny rozwój dzieci. Oferujemy dwujęzyczną opiekę i edukację nad dziećmi w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat.

W naszym Dwujęzycznym Przedszkolu:

 • realizujemy podstawowe cele i zadania wynikające z podstawowych aktów prawnych: prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, statut przedszkola,
 • zapewniamy dziecku środowisko stymulujące jego rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i emocjonalny,
 • rozwijamy umiejętności językowe – przede wszystkim umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, wypowiadania się, opowiadania, ale także czytania i pisania,
 • rozwijamy umiejętności lingwistyczne – język angielski i hiszpański, umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, wypowiadania się, opowiadania, rymowania tzw. „zanurzanie w językach obcych” poprzez codzienną edukację, zabawę i działania artystyczne,
 • stawiamy na intelektualną kreatywność, wychodząc z założenia, że odkrycie i rozwój dziecięcych możliwości jest kluczem do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, badania i doświadczania, a także do współpracy i współdziałania,
 • gwarantujemy dostęp do bogatej oferty zajęć dodatkowych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

 

Misja Dwujęzycznego Przedszkola CET

 

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

Dwujęzyczne Przedszkole CET to miejsce radosnej, twórczej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój. Promujemy dbanie o zdrowie, edukację sportową i lingwistyczną, zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu siebie i świata, w zdobywaniu umiejętności, odkrywaniu swoich talentów i pasji. Uczymy współdziałania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i rozwijamy kreatywność. Wspomagamy rozwój i wspieramy w pokonywaniu trudności. Rozwijamy w dzieciach optymizm oraz wzmacniamy samoocenę i poczucie własnej wartości. U nas każde dziecko jest optymistyczne i wyjątkowe.

Wizja Dwujęzycznego Przedszkola CET:

 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”,
 • stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości dziecka,
 • rozwijanie w dzieciach optymizmu,
 • wykorzystywanie aktywizujących metod podczas pracy z dziećmi,
 • praca metodą projektów edukacyjnych,
 • dwujęzyczne nauczanie – angielski/polski
 • nauczanie dodatkowych języków obcych (język hiszpański),
 • bogata oferta zajęć sportowych: ogólnorozwojowych, piłka nożna,
 • bogata oferta zajęć artystycznych, empirycznych i informatycznych: muzyka, rytmika, taniec, gra na instrumentach muzycznych, doświadczenia chemiczne, zajęcia przyrodnicze, robotyka, kodowanie na dywanie,
 • realizacja innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych:

„Optymistyczne Przedszkole”, Dogo-terapia, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Sieciaki PL”, „Akademia Aquafresh”, „Regionalne Podwórko”, „Bajka w Podróży”

 • wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”,
 • opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci,
 • organizacja różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń: festynu, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach scenicznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym – poszukiwanie „optymistycznych sojuszników”,
 • współpraca z wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrą pedagogiczną,
 • stworzenie dzieciom warunków do rozwijania swoich predyspozycji.

Sylwetka optymistycznego przedszkolaka:

 1. jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 2. ma bogatą wiedzę o świecie,
 3. z optymizmem stara się  porozumiewać się w języku angielskim i hiszpańskim,
 4. czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 5. charakteryzuje go postawa szacunku i tolerancji wobec innych,
 6. woli współpracę niż rywalizację,
 7. akceptuje zdrowy styl życia,
 8. odróżnia dobro od zła,
 9. posiada umiejętność rozwiązywania problemów,
 10. jest empatyczny i otwarty na potrzeby innych,
 11. podejmuje twórcze działania,
 12. odważnie mówi o swoich potrzebach oraz wyraża własne zdanie,
 13. potrafi współdziałać w zespole,
 14. jest aktywny i samodzielny,
 15. jest ciekawy świata,
 16. jest świadomy swoich mocnych stron i zdolności, nie zraża się w pokonywaniu trudności.
  U nas każde dziecko jest optymistyczne i wyjątkowe.

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak śladami przeszłości” 

Wierzymy, że historia to fascynująca podróż przez którą chcemy przeprowadzić naszych przedszkolaków. Prowadzone zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny i będą  nawiązaniem do historii sztuki, archeologii czy historii regionalnej.Aby rozbudzić zainteresowanie historią czy kulturą naszego regionu postaramy się wprowadzić naszych przedszkolaków w świat niemal baśniowy, by potem harmonijnie przenieść ich do czasów współczesnych, ukazując nie tylko budowle i pozostałe pamiątki przeszłości, ale również ten czar, który pozostał w komnatach zamku, urok rodzinnych wieczorów w prostej chłopskiej chacie oraz trud życia przy świecy, lampie naftowej, bez wody i centralnego ogrzewania.

Nowością będą również nowe nazwy grup, które towarzyszyć nam będą w pięknie odkrywania naszych dziejów

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH