Koncepcja dydaktyczna

Przedszkole CET to Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodziców. Podejmujemy wyzwania przyszłości, realizując systematycznie procesy dydaktyczno-wychowawcze wspomagające naturalny rozwój dzieci. Oferujemy dwujęzyczną opiekę i edukację nad dziećmi w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat.

W naszym Dwujęzycznym Przedszkolu:

 • realizujemy podstawowe cele i zadania wynikające z podstawowych aktów prawnych: prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, statut przedszkola,
 • zapewniamy dziecku środowisko stymulujące jego rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i emocjonalny,
 • rozwijamy umiejętności językowe – przede wszystkim umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, wypowiadania się, opowiadania, ale także czytania i pisania,
 • rozwijamy umiejętności lingwistyczne – język angielski i hiszpański, umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, wypowiadania się, opowiadania, rymowania tzw. „zanurzanie w językach obcych” poprzez codzienną edukację, zabawę i działania artystyczne,
 • stawiamy na intelektualną kreatywność, wychodząc z założenia, że odkrycie i rozwój dziecięcych możliwości jest kluczem do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, badania i doświadczania, a także do współpracy i współdziałania,
 • gwarantujemy dostęp do bogatej oferty zajęć dodatkowych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

 

Misja Dwujęzycznego Przedszkola CET

 

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

Dwujęzyczne Przedszkole CET to miejsce radosnej, twórczej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój. Promujemy dbanie o zdrowie, edukację sportową i lingwistyczną, zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu siebie i świata, w zdobywaniu umiejętności, odkrywaniu swoich talentów i pasji. Uczymy współdziałania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i rozwijamy kreatywność. Wspomagamy rozwój i wspieramy w pokonywaniu trudności. Rozwijamy w dzieciach optymizm oraz wzmacniamy samoocenę i poczucie własnej wartości. U nas każde dziecko jest optymistyczne i wyjątkowe.

Wizja Dwujęzycznego Przedszkola CET:

 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”,
 • stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości dziecka,
 • rozwijanie w dzieciach optymizmu,
 • wykorzystywanie aktywizujących metod podczas pracy z dziećmi,
 • praca metodą projektów edukacyjnych,
 • dwujęzyczne nauczanie – angielski/polski
 • nauczanie dodatkowych języków obcych (język hiszpański),
 • bogata oferta zajęć sportowych: ogólnorozwojowych, piłka nożna,
 • bogata oferta zajęć artystycznych, empirycznych i informatycznych: muzyka, rytmika, taniec, gra na instrumentach muzycznych, doświadczenia chemiczne, zajęcia przyrodnicze, robotyka, kodowanie na dywanie,
 • realizacja innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych:

„Optymistyczne Przedszkole”, Dogo-terapia, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Sieciaki PL”, „Akademia Aquafresh”, „Regionalne Podwórko”, „Bajka w Podróży”

 • wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”,
 • opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci,
 • organizacja różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń: festynu, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach scenicznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym – poszukiwanie „optymistycznych sojuszników”,
 • współpraca z wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrą pedagogiczną,
 • stworzenie dzieciom warunków do rozwijania swoich predyspozycji.

Sylwetka optymistycznego przedszkolaka:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma bogatą wiedzę o świecie,
 • z optymizmem stara się  porozumiewać się w języku angielskim i hiszpańskim,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • charakteryzuje go postawa szacunku i tolerancji wobec innych,
 • woli współpracę niż rywalizację,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • odróżnia dobro od zła,
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów,
 • jest empatyczny i otwarty na potrzeby innych,
 • podejmuje twórcze działania,
 • odważnie mówi o swoich potrzebach oraz wyraża własne zdanie,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest aktywny i samodzielny,
 • jest ciekawy świata,
 • jest świadomy swoich mocnych stron i zdolności,
 • nie zraża się w pokonywaniu trudności.

 

Dlaczego Teoria Inteligencji Wielorakiej Gardnera?

 

Obserwując dzieci, widzimy, że każde z nich odbiera i poznaje świat w niepowtarzalny sposób. Uwzględniając ich naturalne predyspozycje i preferencje, można stworzyć im warunki do efektywnego uczenia się oraz przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Teoria inteligencji wielorakiej pozwala nauczycielowi świadomie kierować procesem nauczania, dobierać nowatorskie metody i sposoby pracy z uczniem dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Na początkowym etapie edukacji dziecko potrzebuje wsparcia, aby mogło w pełni rozwinąć swój potencjał, poznać swoje mocne strony, budować wiarę we własne możliwości i umiejętności. Uwzględniając naturalne predyspozycje i preferencje dzieci, można stworzyć im warunki do efektywnego uczenia się oraz przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki znajomości profilu inteligencji każdego dziecka, jego zainteresowań i potrzeb, możliwe będzie stworzenie takiej atmosfery nauczania, by nie zatracić w dzieciach ich naturalnej kreatywności, ciekawości poznawczej oraz otwartości na wiedzę. Zajęcia edukacyjne prowadzone w sposób różnorodny i ciekawy nie tylko umożliwią dzieciom zdobywanie wiedzy w optymalny dla nich sposób, ale również dadzą szansę wykazania się różnego rodzaju umiejętnościami. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwi nam stworzenie warunków do jego wszechstronnego rozwoju – jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego.

Zmieniające się potrzeby i możliwości dzieci zmuszają współczesne placówki edukacyjne do wprowadzenia w życie nowych metod w zakresie nauczania oraz wychowania. Nasza nowatorska koncepcja kształcenia zainspirowana została teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i samym uczeniu. Howard Gardner wyróżnił osiem rodzajów inteligencji:

 1. inteligencja językowa – mocną strona dziecka o tym rodzaju inteligencji jest umiejętność wypowiadania się, opowiadania, rymowania; lubi ono słuchać baśni łatwo zapamiętuje wierszyki i nowe słowa,
 2. inteligencja logiczno-matematyczna – dziecko lubi rozwiązywać zadania, łamigłówki¸ liczyć, planować swój czas, pracuje zawsze w skupieniu,
 3. inteligencja przyrodnicza – dziecko interesuje się przyrodą, posiada dużo wiadomości na temat wielu roślin czy zwierząt, chętnie ogląda książki i filmy przyrodnicze, uwielbia wyprawy do lasu, parku, na łąkę, interesuje się innymi krajami,
 4. inteligencja muzyczna – dziecko lubi śpiewać, często nuci pod nosem, gra na jakimś instrumencie lub marzy o rozpoczęciu gry, łatwo przychodzi mu wyklaskiwanie rytmów, wymyślanie nowych melodii, uwielbia słuchać muzyki,
 5. inteligencja kinestetyczna – ruch stanowi żywioł dziecka: lubi ono biegać, skakać, grać w różne gry, tańczyć, pływać, sprawia mu też przyjemność ręczne wykonywanie różnych rzeczy,
 6. inteligencja wizualno-przestrzenna – dziecko chętnie rysuje, maluje, wycina, lepi; kolory i faktury to jego żywioł,
 7. inteligencja intrapersonalna – dziecko pragnie poznawać swoje potrzeby i możliwości, posiada duży wgląd w siebie,
 8. inteligencja interpersonalna – dziecko lubi bawić się w grupie i poznawać rówieśników, często przewodzi w zabawie.
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH