Koncepcja dydaktyczna

Misja przedszkola

 

Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

 

Dwujęzyczne Przedszkole CET to miejsce radosnej, twórczej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój. Promujemy dbanie o zdrowie, edukację sportową i lingwistyczną, zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu siebie i świata, w zdobywaniu umiejętności, odkrywaniu swoich talentów i pasji. Uczymy współdziałania i adekwatnego wyrażania emocji. Wspólnie poszukujemy rozwiązań i rozwijamy kreatywność. Wspomagamy rozwój i wspieramy w pokonywaniu trudności. Rozwijamy w dzieciach optymizm oraz wzmacniamy samoocenę i poczucie własnej wartości. U nas każde dziecko jest optymistyczne i wyjątkowe.

 

Wizja przedszkola:

 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”,
 • diagnoza inteligencji wielorakich,
 • diagnoza optymizmu,
 • stwarzanie sytuacji do osiągnięcia sukcesu przez dzieci na miarę ich możliwości,
 • rozwijanie w dzieciach optymizmu,
 • wykorzystywanie aktywizujących metod podczas pracy z dziećmi,
 • praca metodą projektów edukacyjnych,
 • dwujęzyczne nauczanie języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki),
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • realizacja innowacji pedagogicznych, programów i projektów edukacyjnych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole,
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”,
 • opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci,
 • organizacja różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń: festynu, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach scenicznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym – poszukiwanie „optymistycznych sojuszników”,
 • zatrudnianie wykwalifikowanej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej,
 • stworzenie dzieciom warunków do rozwijania swoich predyspozycji.
 

Sylwetka optymistycznego przedszkolaka:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma bogatą wiedzę o świecie,
 • sprawnie porozumiewa się w języku angielskim,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • charakteryzuje go postawa szacunku i tolerancji wobec innych,
 • woli współpracę niż rywalizację,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • odróżnia dobro od zła,
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów,
 • jest empatyczny i otwarty na potrzeby innych,
 • podejmuje twórcze działania,
 • odważnie mówi o swoich potrzebach oraz wyraża własne zdanie,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest aktywny i samodzielny,
 • jest ciekawy świata,
 • jest świadomy swoich mocnych stron i zdolności,
 • nie zraża się w pokonywaniu trudności.
Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH