Rekrutacja

Zgłoszenie dziecka do Centrum Edukacji Twórczej nie mogło być prostsze! Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej, prowadzonych przez nas w Kowalach tuż za granicą Gdańska, odbywa się poprzez wypełnienie prostego, jasnego w odbiorze formularza zgłoszeniowego. By zadeklarować chęć zapisania swojej pociechy do jednego z naszych oddziałów, wystarczy uzupełnić przez Internet wszystkie niezbędne informacje i kliknąć „Wyślij”.

 

Edukacja i zrównoważony rozwój dziecka to nie wydatek, lecz inwestycja, która procentuje! Pozwól nam wesprzeć Cię w poszerzaniu wiedzy oraz pielęgnowaniu talentów Twojego dziecka.

 

Oddział CET

Przedszkole CET

do grupy:

rok:

Szkoła podstawowa CET

rok:

do klasy:


Dane osoby zgłaszającej

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:


Dane dziecka

Imiona:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

Miejsce urodzenia:


Adres zameldowania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_dziecka]


Adres zamieszkania dziecka

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

Orzeczenie niepełnosprawności (W razie posiadania ww. orzeczenia należy dostarczyć jego kopię do sekretariatu.):
taknie

[/group]


Dane matki

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania matki jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_matki]


Adres zamieszkania matki

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

[/group]


Dane ojca

Imiona:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zaznacz, jeśli adres zamieszkania ojca jest inny niż adres zameldowania dziecka.
[group zam_ojca]


Adres zamieszkania ojca

Ulica i numer mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Gmina:

[/group]


Dane obecnej szkoły dziecka

Nazwa i numer szkoły:

Ulica i numer:

Miejscowość:


Oświadczenia i upoważnienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska w procesie rekrutacji.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3, 80-180 Kowale.
 • Inspektorem ochrony danych jest osoba upoważniona przez organ prowadzący Szkołę Podstawową CET.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Szanowni Państwo,
w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowa 3, 80-180 Kowale jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul Gruszkowa 3, 80-180 Kowale tel.: +48 505 650 500, +48 508 168 069, e-mail: sekretariat@cet-edu.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 9570061173.
 • Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych osobowych jest Pani Małgorzata Rudkowska.
 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z podpisaną przez Panią/Pana umową.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub realizacji celów wynikających z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych celów.
 • Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia edukacji dziecka.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Centrum Edukacji Twórczej przy ul. Gruszkowej 3, Kowale.

Top
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH